1. آزمون پایان‌دوره به چه صورت است؟
2. دریافت گواهی به چه صورتی است؟
3. نحوه ارسال پروژه‌ها و تمرین به چه صورتی است؟
4. تا کی مهلت دارم دوره را به اتمام برسانم؟