درباره استاد

مجید
مجید رسولی
  • هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

  • مشاور توسعه زیرساخت اینترنت اشیا پردیس بنیان

1

دوره‌های استاد

4147

فراگیر

3

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا