درباره استاد
محمدرضا
محمدرضا اسدزاده هروی
  • عضو باشگاه مدرسان همراه اول

  • کارشناس ارشد راهکارهای فنی و تجهیزات شبکه دسترسی رادیویی همراه اول

1

دوره‌های استاد

2264

فراگیر

7

ساعت دوره
دوره‌های استاد
فناوری‌های مخابراتی