درباره استاد

جمال
جمال کزازی
  • دانشجوی دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه تهران

  • مدرس مدعو دانشگاه تهران

  • رییس کمیته دانشجویی انجمن آموزش مهندسی ایران

2

دوره‌های استاد

3557

فراگیر

110

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی