درباره استاد

آزاد
آزاد روانشید
  • دکتری مخابرات و فناوری اطلاعات از دانشگاه نورنبرگ آلمان

  • استادیار مدعو دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

  • مدیر پروژه پیاده‌سازی شبکه‌های نوین مخابراتی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول مدیر اجرایی مرکز شبکه‌های مخابراتی پیشرفته ابری دانشگاه صنعتی شریف

2

دوره‌های استاد

77

فراگیر

32

ساعت دوره

دوره‌های استاد

فناوری‌های مخابراتی

فناوری‌های مخابراتی