درباره استاد

تکتم
تکتم خطیبی
  • دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

  • دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

1

دوره‌های استاد

2030

فراگیر

10

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی