درباره استاد

سیاوش
سیاوش احمدی
  • دکتری مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

  • استادیار پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

2

دوره‌های استاد

2790

فراگیر

20

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا