درباره استاد

هشام
هشام فیلی
  • دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف

  • عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

  • سرپرست آزمایشگاه پردازش هوشمند متن و زبان طبیعی

2

دوره‌های استاد

1380

فراگیر

110

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی