درباره استاد

 محمد
محمد بهرامی آزاد
  • سرممیز ISMS افتای ریاست جمهوری و TÜV NORD CERT آلمان

1

دوره‌های استاد

284

فراگیر

17

ساعت دوره

دوره‌های استاد

امنیت