درباره استاد
مهدی
مهدی تیموری
  • دکتری مهندسی مخابرات دانشگاه تهران

  • دانشیار گروه علوم و فناوری داده دانشگاه تهران

  • مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی تئوری اطلاعات و کدینگ دانشگاه تهران موسس و مدیر عامل شرکت داده‌سنجی هوشمند مهرا

1

دوره‌های استاد

5

فراگیر

11

ساعت دوره
دوره‌های استاد
فناوری‌های مخابراتی

هوش مصنوعی