درباره استاد
مهد‌ی‌یار
مهد‌ی‌یار برزگر
  • کارشناس ارشد برق الکترونیک دیجیتال

  • طراح و توسعه دهنده سیستم‌های نهفته

1

دوره‌های استاد

5

فراگیر

27

ساعت دوره
دوره‌های استاد
اینترنت اشیا

اینترنت اشیا