درباره استاد

مهد‌ی‌یار
مهد‌ی‌یار برزگر
  • کارشناس ارشد برق الکترونیک دیجیتال

  • طراح و توسعه دهنده سیستم‌های نهفته

1

دوره‌های استاد

5

فراگیر

27

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا