درباره استاد

مرتضی
مرتضی یزدان پرست
  • دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

  • مدیر ارشد محصول در همراه اول موسس و عضو هیئت مدیره Byte Studio موسس و عضو هیئت مدیره On Studio

1

دوره‌های استاد

3

فراگیر

7

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال