درباره استاد

عمران
عمران واحدی
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات امن و رمزنگاری

  • مدیرعامل سکوی فناوری اطالعات نسل پنجم نوتاش

1

دوره‌های استاد

0

فراگیر

8

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا