درباره استاد

علی
علی سلطان زاده
  • دانشجوی دکتری فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

  • پژوهشگر حوزه فلسفه علم

1

دوره‌های استاد

2

فراگیر

3

ساعت دوره

دوره‌های استاد

توسعه فردی