اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
بابک
بابک تیمورپور
  • دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ایران کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

  • عضو هیئت علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

  • مدیر پروژه داده کاوی بیمه ایران

1

دوره‌های استاد

1310

فراگیر

8

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان