درباره استاد

بابک
بابک تیمورپور
  • دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ایران کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

  • عضو هیئت علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

  • مدیر پروژه داده کاوی بیمه ایران

1

دوره‌های استاد

1331

فراگیر

8

ساعت دوره

دوره‌های استاد

علوم داده