درباره استاد

محمد باقر
محمد باقر مرادی
  • دانشجوی دکتری حرفه‌ای کارآفرینی

  • مدیرعامل شرکت توسعه یادگیری سینا

1

دوره‌های استاد

1906

فراگیر

1

ساعت دوره

دوره‌های استاد

توسعه فردی