درباره استاد

احمدرضا
احمدرضا فتوت
  • دکتر روانشناسی صنعتی سازمانی

  • بنیان‌گذار مرکز روان شناختی کاریزما مشاور

2

دوره‌های استاد

1998

فراگیر

6

ساعت دوره

دوره‌های استاد

توسعه فردی

توسعه فردی