درباره استاد

مهرداد
مهرداد واهب
  • کارشناس ارشد برق الکترونیک

  • مدیر فنی و مهندسی شرکت ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد

1

دوره‌های استاد

20

فراگیر

4

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا