درباره استاد

محمد
محمد بهشتی
  • دکتری کامپیوتر گرایش امنیت داده

  • مدرس رسمی دوره‌های امنیت و حریم خصوصی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

  • محقق و پژوهشگر حوزه امنیت و حریم خصوصی اینترنت اشیا

1

دوره‌های استاد

6

فراگیر

8

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا