مدرسه هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence یا AI) مفهومی است که به استفاده از رایانه‌ها و سیستم‌های کامپیوتری برای ایجاد قابلیت‌ها و فرآیندهایی مشابه به انسان اشاره دارد. این فرآیندها شامل یادگیری، تفکر، تصمیم‌گیری، انجام وظایف کنترلی و حل مسائل پیچیده می‌شوند. هدف اصلی هوش مصنوعی، ایجاد برنامه‌ها و الگوریتم‌هایی است که بتوانند اطلاعات را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم‌های منطقی اتخاذ کنند بدون ورود انسان در فرآیند.

6

مسیر

20

دوره

334

ساعت

24323

فراگیر

image

دوره‌های این مدرسه

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی