دسته: اینترنت اشیا

آخرین مباحث آکادمیک که توسط پیشروان این حوزه منتشر شده است، در مدرسه اینترنت اشیا ارائه خواهد شد.