دسته: هوش مصنوعی و داده

آخرین مباحث آکادمیک که توسط پیشروان این حوزه منتشر شده است، در مدرسه هوش مصنوعی و داده ارائه خواهد شد.